MINISTERSKÝ RADA V ODDĚLENÍ KONCEPCE A PŘÍPRAVY VÝZEV PO1+ PO2 V ODBORU KONCEPCE A VEDENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

Náplň práce:

 • koncepční a koordinační práce v oblasti podpory výzkumu a vývoje z fondů Evropské unie v rámci nového Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) i aktuálního Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“);
 • věcná gesce stávajících výzev OP VVV i nově připravovaných výzev OP JAK v oblasti podpory rozvoje výzkumu a vývoje v ČR z pozice oborného garanta pro oblast výzkumu a vývoje;
 • spolupráce s dalšími útvary v rámci procesu hodnocení a schvalování projektů, řešení změn v projektech
  v realizaci a vyhodnocování intervencí OP VVV i OP JAK;
 • vykládání svěřené problematiky jak směrem k žadatelům / příjemcům dotace (konzultace, prezentace
  na seminářích apod.), tak směrem k dalším útvarům MŠMT (konzultace, vydávání stanovisek aj.);
 • spolupráce se zástupci věcně příslušné sekce MŠMT i dalšími relevantními subjekty (zejména subjekty podílejícími se na realizaci politiky výzkumu a vývoje) v zájmu zajištění plnění cílů operačních programů
  a v souladu s koncepcí politiky výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“);
 • kombinace práce v týmu a samostatně vykonávaných činností.

 Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • organizační schopnosti;
 • zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost a spolehlivost;
 • znalost práce s programy balíčku MS Office (zejména MS Word a Excel);
 • znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B1 a výše;
 • prezentační dovednosti;
 • týmového ducha;
 • znalost českého jazyka.

 Doplňující informace:

 • zaměstnání na plný služební úvazek (40 hodin týdně);
 • služební poměr na dobu neurčitou (obory služby: 10 – Výzkum, vývoj a inovace a 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy);
 • přepokládaný datum nástupu 1. červenec 2022 nebo dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13. platové třídě (platový tarif 27 890 – 41 290 Kč v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (přiznání osobního příplatku je závislé na kvalitě pracovních výkonů);
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny.

Nabízíme:

 • 25 dnů dovolené;
 • až 6 dnů individuálního služebního volna ke studijním účelům;
 • zaměstnanecké benefity (Cafeteria, stravenky, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
 • pružnou služební dobu;
 • možnost sjednání home office v rozsahu až 8 dnů v kalendářním měsíci;
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • možnost profesního růstu ve státní službě;
 • možnost získání/prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • náležitý adaptační proces s přidělením mentora;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování
a právo na přenositelnost údajů.

V odůvodněných případech po dohodě mezi žadatelem a výběrovou komisí učiněné prostřednictvím administrátora výběrového řízení lze provést pohovor on-line formou.

Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 30. května 2022 podle pokynů přes tlačítko „Mám zájem“:

 

Pracovní nabídka

Mám zájem

Číslo jednací

MSMT-VYB-90/2022-3

Termín pro podání přihlášky

30. 05. 2022

Kontakt

Dita Poskočilová, MBA