Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – září 2022

/

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka č. 1 za ZÁŘÍ 2022 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I A VÝZVU ŠABLONY Pro SŠ a […]

Číst více

Zveřejnění záznamu ze semináře výzvy MSCA FELLOWSHIPS CZ

/

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_22_010 MSCA FELLOWSHIPS CZ, který se uskutečnil dne 20. září 2022. Záznam ze semináře je dostupný ke shlédnutí ZDE. Pod videem naleznete (po kliknutí na tlačítko „ZOBRAZIT VÍCE/SHOW MORE“) program semináře s interaktivní stopáží. Prezentace ze semináře je dostupná ke stažení […]

Číst více

Semináře pro příjemce dotace z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I začínají v listopadu 2022!

/

Řídicí orgán OP JAK připravuje pro zástupce příjemců výzvy 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I sérii distančních seminářů. Cílem seminářů je seznámit příjemce především s požadavky na realizaci a administraci jednotlivých šablon, na vykazování indikátorů a na změny projektů. Semináře jsou zveřejněny na webu OP JAK v sekci Akce a semináře dle typů příjemců, a to […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Semináře pro příjemce dotace z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I začínají koncem října 2022!

/

Řídicí orgán OP JAK připravuje pro zástupce příjemců výzvy 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I sérii distančních seminářů. Cílem seminářů je seznámit příjemce především s požadavky na realizaci a administraci jednotlivých šablon, na vykazování indikátorů a na změny projektů. Semináře jsou zveřejněny na webu OP JAK v sekci Akce a semináře dle typů příjemců, a to […]

Číst více

Proces fázování ve vzpomínce NM Velčovského

/

Fázované projekty jsou jedny z nejtěžších na administraci, ale také jedny z nejdůležitějších pro rozvoj výzkumu a vývoje. Náměstek Velčovský napsal krátký text o tom, co a jak se dělo mezi OP VaVpI a OP VVV a co se možná bude dít mezi OP VVV a OP JAK.

Číst více

Prodloužení výběrového řízení na hodnotitele pro P1 OP JAK

/

Řídicí orgán OP JAK informuje všechny zájemce o pozici externího hodnotitele pro P1 OP JAK, že aktuálně není možné z technických důvodů finalizovat žádost o status hodnotitele v IS KP21+. Dodavatel systému na odstranění problému intenzivně pracuje, jakmile bude funkčnost IS KP21+ plně obnovena, bude informace o této skutečnosti zveřejněna na webových stránkách OP JAK. […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Zveřejnění záznamu ze semináře výzvy Špičkový výzkum

/

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_22_008 Špičkový výzkum, který se uskutečnil dne 7. září 2022. Záznam ze semináře je dostupný ke shlédnutí ZDE. Pod videem naleznete (po kliknutí na tlačítko „ZOBRAZIT VÍCE/SHOW MORE“) program semináře s interaktivní stopáží. Prezentace ze semináře je dostupná ke stažení ZDE. […]

Číst více

Informace k připravované změně výzvy Špičkový výzkum

/

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (ŘO OP JAK) informuje o připravované změně výzvy č. 02_22_008 Špičkový výzkum, která bude předložena k projednání a schválení na 2. zasedání Monitorovacího výboru OP JAK (MV OP JAK), jenž se bude konat 3. října 2022. Navrhovaná změna je reakcí na podněty ze strany výzkumného terénu a jejím […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Slavnostní otevření vzdělávacího centra Didaktikon

/

V úterý 6. září 2022 proběhlo slavnostní otevření unikátního vzdělávacího centra Didaktikon v Kampusu Hybernská za účasti náměstka ministra školství Václava Velčovského. Centrum přináší nový směr v popularizaci vědy a vzdělávání a je společným projektem Univerzity Karlovy a Kampusu Hybernská, z. ú., resp. hlavního města Prahy. Návštěvníci si mohou vyzkoušet 10 unikátních expozic s jednou únikovou hrou nebo zajít […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy MSCA Fellowships CZ

/

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o zveřejnění Metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy MSCA Fellowships CZ (s účinností od 7. 9. 2022). Metodický dopis upravuje lhůtu pro odstranění vad žádosti o podporu a způsob předkládání podkladů k ověření souladu projektu s pravidly veřejné podpory. Metodický dopis je k […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Nové sazby per diem pro OP JAK

/

Řídicí orgán upozorňuje žadatele a příjemce OP JAK na změnu sazeb per diem. Rozhodnutím Evropské komise C(2021)35 byla stanovena sazba per diem pro Českou republiku ve výši 177 EUR/24 hodin, více informací viz ZDE. Tato sazba bude použita v případě proplácení cestovních náhrad zahraničním expertům dle kapitoly 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP JAK […]

Číst více

Vzory příloh ke zprávám o realizaci výzvy Šablony MŠ A ZŠ I

/

Řídicí orgán OP JAK dne 5. 9. 2022 zveřejňuje vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I OP JAK. Vzory naleznete u výzvy v části Dokumenty v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů ZDE. Kalkulačka ZoR bude doplněna.

Číst více

Vzory příloh ke zprávám o realizaci výzvy Šablony SŠ A VOŠ I

/

Řídicí orgán OP JAK dne 5. 9. 2022 zveřejňuje vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I OP JAK.  Vzory naleznete u výzvy v části Dokumenty v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů ZDE. Kalkulačka ZoR bude doplněna.  

Číst více
Ilustrační obrázek

Vyhlášení výzvy IROP 2021-2027 na podporu MŠ

/

Řídicí orgán OP JAK informuje, že Ministerstvo pro místní rozvoj, jakožto Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), vyhlásilo dne 23. 8. 2022 výzvy č. 6 a 7 na podporu infrastruktury mateřských škol. Dokumentaci výzev naleznete zde: 6. výzva je určená pro území méně rozvinutých regionů 7. výzva je určená pro území přechodových regionů Veškeré […]

Číst více
Ilustrační obrázek

OP JAK vydal první Rozhodnutí o poskytnutí dotace

/

Mateřská škola Klíček v Uherském Brodě je prvním žadatelem s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský. Škola předložila do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I projektovou žádost o podporu ve výši 465 375 Kč, a to na dobu na 24 měsíců. V projektu škola využije šablonu pro školního asistenta MŠ a zaměří […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Kvalifikace speciálního pedagoga v šablonách

/

Na základě zkušeností s prokazováním splněné kvalifikace speciálního pedagoga v předchozích šablonách a nově na základě dotazů škol i poraden si Řídicí orgán OP JAK dovoluje upozornit na nutnost splnění kvalifikačních předpokladů školního speciálního pedagoga pro projekt a uvést několik nejčastějších příkladů z praxe. Praktické informace ke kvalifikaci školního speciálního pedagoga najdete v dokumentu zveřejněném ve výzvě 02_22_002 Šablony pro […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Šablony – nejčastější chyby v dosud podaných žádostech o podporu

/

V průběhu měsíců července a srpna 2022 analyzoval Řídicí orgán OP JAK nedostatky zjištěné v procesu schvalování žádostí o podporu zjednodušených projektů výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Do analýzy bylo zahrnuto více než 900 žádostí o podporu. Informace k nejčastějším chybám v žádostech o […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – srpen 2022

/

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázky za srpen 2022 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony Pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Výzvy č. 02_22_006 Technická pomoc – ERDF a č. 02_22_007 Technická pomoc – ESF+

Řídicí orgán OP JAK vyhlašuje dne 17. srpna 2022 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů technické pomoci. Cílem výzev je zajištění aktivit pro podporu implementační struktury OP JAK. V rámci projektů technické pomoci bude zajištěna administrativní kapacita pro efektivní administraci OP JAK. Externí služby a aktivity zaměřené na informovanost, publicitu a absorpční kapacitu poskytnou komplexní a jednotný […]

Číst více

Dokumentace k výzvě Špičkový výzkum

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje anglickou verzi textu výzvy Špičkový výzkum a vzor studie proveditelnosti v anglickém jazyce. Dokumenty jsou k dispozici v sekci ZDE.

Číst více
Ilustrační obrázek

Komentář k rozpočtu

/

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje vzor přílohy k žádosti o podporu Komentář k rozpočtu. Vzor naleznete v části Dokumenty, Vzory příloh k žádosti o podporu u výzev Špičkový výzkum a Smart Akcelerátor+ I.

Číst více

Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK dne 2. 8. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ  na podporu projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu „fellowship“, které v  hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale  z důvodu nedostatku finančních prostředků v dané výzvě nemohly být financovány. Datum uzávěrky […]

Číst více
Ilustrační obrázek

750 MILIONŮ Z OP JAK NA MOBILITY VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ

/

Praha, 2. srpna 2022 – Významná konference českého předsednictví v Radě EU byla zaměřena na synergie ve financování výzkumu a vývoje. Tvoří nutnou podmínku pro efektivní využívání národních i evropských zdrojů. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) tyto principy, vyzkoušené už během předešlého programového období, naplňuje.  Také proto byly projekty OP VVV zvoleny jako zářné […]

Číst více

Zápis z 1. zasedání MV OP JAK

/

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje zápis z 1. zasedání MV OP JAK, které se konalo dne 23. 6. 2022. Zápis včetně příloh je k dispozici ZDE.

Číst více